Huursubsidie

1. Huursubsidie is een toeslag die u als huurder krijgt wanneer u een woonruimte huurt. Er zitten echter een aantal voorwaarden aan vast, voor het krijgen van huurtoeslag. Het is namelijk niet altijd zo dat u huurtoeslag krijgt. Het hangt tevens van een aantal factoren af hoe hoog de huurtoeslag is waar u recht op heeft. Wilt u weten welke voorwaarden dit zijn, of u recht heeft op huurtoeslag, hoe hoog deze huurtoeslag is, hoe huursubsidie aangevraagd kan worden, een nog veel meer andere informatie over het onderwerp huursubsidie te weten komen? In dit artikel is alle informatie beschreven, die u dient te weten over huursubsidie.

Bent u eigenaar van een verhuurde woning en wil u graag van deze woning af. In deze situatie kunt u bij onze organisatie terecht. Wij van Huis verkopen met huurder erin zijn namelijk gespecialiseerd in de aankoop van woningen in alle soorten en staten, zo ook in verhuurde staat. Wij staan open voor de koop van verhuurde woningen en nemen het lopende contract zo van uw over. Het soort huurder maakt bij ons niet uit, ook wanneer u last heeft van probleem huurders kunt u nog steeds bij ons terecht met uw woning. Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten via onze website, nemen wij al binnen 8 uur contact met u op!

2. Wat is huursubsidie

Huursubsidie is in feite een tegemoetkoming die verkregen wordt door de overheid, wanneer een huurder een huis huurt. Deze subsidie wordt voornamelijk gegeven aan huurders met een laag maandelijks inkomen. De huur is dan vaak te hoog ten opzichte van de maandelijkse inkomens. De hoogte van de huursubsidie is afhankelijk van verschillende factoren. Niet iedereen heeft echter recht op huursubsidie, dit hangt af van de hoogte van de te betalen huur, uw woonsituatie, leeftijd en het inkomen. Een huursubsidie wordt gegeven wanneer u woont in een huurwoning.

2.1 Wanneer huursubsidie

Huurtoeslag is niet voor iedereen bedoeld, het kan namelijk maar in bepaalde situaties aangevraagd worden. Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden om huursubsidie te kunnen krijgen. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. De maximale hoogte van het inkomen hangt af van de hoogte van de maandelijkse huurprijs, uw huidige leeftijd en de gezins-/huishoudensamenstelling. Ook mag de huur niet te hoog zijn. De hoogte van dit bedrag verschilt elk jaar weer, in 2022 geldt hiervoor een maximale huurprijs van €763,47. Dit bedrag geldt echter voor mensen boven de 23 jaar. Bent u jonger dan 23 jaar, dan is dit bedrag lager, namelijk €442,46 in 2022. Wanneer u samenwoont met een kind wordt hier echter een uitzondering op gemaakt, en geldt wel het bedrag voor mensen van 23 jaar en ouder.

Een andere vereiste is dat u beschikt over een huurruimte die een eigen voordeur heeft, die van binnen en buiten op slot gedaan kan worden, en een eigen toilet. Wanneer u een woonboot of recreatieruimte woont geldt dit echter niet, ook al beschikt het over een eigen voordeur die van binnen en buiten op slot gedaan kan worden.

Naast dat uw inkomen niet te hoog mag zijn, mag ook uw eigen vermogen, zoals spaargeld, niet te hoog zijn. Elke Nederlandse bewoner mag in 2022 een maximaal vermogen van €31.747, voor samenwonende partners geldt het dubbele. Wanneer u een kind heeft, die beschikt over een eigen vermogen, dient dit bedrag bij uw eigen vermogen opgeteld te worden.

2.1.1 Huursubsidie na overlijden (partner)

Wanneer uw huidige partner overlijdt, wordt de huurtoeslag per direct stopgezet. In deze situatie als achterblijvende partner kunt u zelf opnieuw huurtoeslag aanvragen. Wanneer de overledene persoon niet staat ingeschreven in Nederland, dient de huurtoeslag door u zelf stop gezet te worden, hiervoor dient u een mutatieformulier in te dienen.

Door het overlijden van uw partner kan het voorkomen dat het inkomen minder wordt, waardoor u wel ineens in aanmerking kan komen met huurtoeslag. Tevens kan het voor komen dat het bedrag van de huurtoeslag juist verandert. Wanneer u het vermogen van uw overleden partner erft, kan het voor komen dat de huurtoeslag verminderd wordt, of stopgezet wordt.

2.1.2 Erfenis en huursubsidie

Jaarlijks wordt er door de belastingdienst een vermogenstoets gedaan, die nagaat of uw vermogen ten opzichte van het vorige jaar sterk veranderd is. Hieruit kan komen dat u bij een sterke verandering in vermogen door bijvoorbeeld erfenis, u ineens minder huurtoeslag krijgt of geen recht meer heeft op huurtoeslag. De huurtoeslag van het jaar daarvoor heeft hier echter niks mee te maken, en wordt gewoon door betaald. Na het opmerken van de flinke vermogens wijziging, hoeft u als huurder die het voorgaande jaar wel huurtoeslag kreeg, ook niet te vrezen dat dit terugbetaald dient te worden. Het volgende jaar wordt of minder of geen huurtoeslag verkregen.

 2.1.3 Huursubsidie na scheiding

Het is pas mogelijk om huurtoeslag aan te vragen nadat u daadwerkelijk gescheiden bent en u beiden op een ander adres staat ingeschreven. Wanneer de scheiding nog niet helemaal rond is, maar u wel beiden op een ander adres ingeschreven staat is het ook mogelijk om allebei huurtoeslag aan te vragen. Dit is mogelijk vanaf het begin van een nieuwe maand. Hierbij geldt echter wel dat de ex-partner op dat moment niet meer op hetzelfde adres mag staan ingeschreven.

Wanneer u pas nadat de scheiding volledig rond is staat ingeschreven op een nieuw adres, is het ook pas vanaf dat moment mogelijk om de huurtoeslag aan te vragen. Vanaf dat moment zijn u en uw ex-partner geen toeslagpartners meer.

2.1.4 Huursubsidie antikraak

Wanneer u woont in een antikraak woning, is het niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Dit komt doordat er geen sprake is van een daadwerkelijk huurcontract, maar alleen van een bruikleenovereenkomst. Dit betekent dat de woning in bruikleen is, en de eigenaar van de woonruimte u uit het huis kan zeggen wanneer hem dit uitkomt. Dit kan zijn wanneer de woning bijvoorbeeld gesloopt of gerenoveerd kan worden. De woonruimte wordt bewoon om zo inbrekers, krakers of zwervers tegen te gaan, tegen een redelijke prijs. Hetgeen wat betaald wordt, wordt gezien als een onkostenvergoeding, waarvoor geen subsidie aangevraagd mag worden.

2.1.5 Onderhuur huursubsidie

Het is alleen toegestaan om een woning te verhuren via onderhuur, wanneer uw eigen verhuurder hiermee heeft toegestemd. In deze situatie is het van belang dat alle afspraken vastgelegd worden in een huurovereenkomst. Wanneer in het huurcontract duidelijk beschreven staat dat onderhuur verboden is, mag u dit dus ook niet doen. Wanneer u doet aan illegale onderverhuur, wordt het huurcontract ontbonden bij het inschakelen van de rechter door de verhuurder. Bij het doen van onderverhuur van een kamer, telt het inkomen van de onderhuurder niet mee bij het aanvragen van huurtoeslag. De gesloten huurovereenkomst dient binnen 4 weken gestuurd te worden naar de Belastingdienst, die dan de huurtoeslag bepaald.

2.2 Hoe vraag ik huursubsidie aan

Huursubsidie aanvragen kan gedaan worden aan de hand van Mijn toeslagen, een vereiste hierbij is dat u beschikt over een DigiD. De huurtoeslag van het voorgaande jaar, kan nog in het huidig jaar aanvragen. Wanneer de huursubsidie eenmaal aangevraagd is, ontvangt u deze automatisch in de opvolgende jaren, zolang aan de voorwaarden voldaan wordt.

Bij het aanvragen van de huurtoeslag dient u een aantal zaken te kunnen bewijzen. Zo wordt er gevraagd om uw leeftijd, uw inkomen, het soort woonruimte en uw huidige eigen vermogen. Om huurtoeslag te kunne ontvangen, moet bij deze zaken aan een aantal eisen voldaan worden, die voorgaand benoemd zijn.

2.3 Nadelen huursubsidie

Aan huursubsidie zitten echter een aantal nadelen vast. Zo hangt de hoogte van de toeslag af van de leeftijd van de huurder. Hoe ouder, hoe meer huurtoeslag. Huurtoeslag wordt alleen gegeven aan huurders die wonen in een zelfstandige huurwoning, studenten die op kamers wonen hebben dus geen recht op huurtoeslag. Dit komt doordat zei niet beschikken over een eigen voordeur en eigen toilet, maar een gedeelde woonruimte.

Wanneer u als ouder recht heeft op huurtoeslag, is het voor het kind in veel gevallen lastig om een bijbaantje te nemen. Dit komt doordat het vermogen van uw kind bij uw eigen vermogen wordt opgeteld bij het berekenen van de huurtoeslag, zo kunt u al snel op een te hoog vermogen uitkomen om huurtoeslag te kunnen krijgen.

2.4 Eigen vermogen huursubsidie

Een voorwaarde waaraan voldaan moet worden bij het kunnen krijgen van huurtoeslag is de hoogte van het eigen vermogen. In 2022 mag het eigen vermogen per bewoner niet hoger zijn dan €31.747. Wanneer u een toeslagpartner heeft geldt hiervoor het dubbele bedrag. Wanneer de partner niet op hetzelfde adres staat ingeschreven, telt het vermogen niet mee bij het berekenen van de huurtoeslag. Wanneer u een kind heeft die onder de 18 jaar is, wordt het vermogen bij uw eigen vermogen opgeteld.

Hetgeen wat valt onder vermogen, is de waarde van al uw bezittingen, minus uw huidige schulden (als u deze heeft). Hierbij hoort bijvoorbeeld uw spaargeld, maar wanneer u in het bezit bent van een vakantiehuis in het buitenland of Nederland valt dit ook onder bezittingen. Uw hoofdwoning en auto tellen niet mee bij het eigen vermogen.

Wanneer het vermogen hoger is dan het maximale bedrag, betekent dit dus dat u in dat aangaande jaar geen recht heeft op huursubsidie, dit geldt nog steeds wanneer het vermogen gedurende het jaar wel onder het maximale vermogen komt. Op 1 januari van elk jaar wordt opnieuw berekent of u recht heeft op huurtoeslag.

Welke voordelen kunnen wij u bieden bij het verkopen van uw (verhuurde) woning aan onze organisatie?
  • Wij brengen geen extra kosten in rekening, waardoor u duizenden euro’s kunt besparen bij de verkoop van uw woning
  • Wij beschikken over een landelijk netwerk, wat ervoor zorgt dat u door het hele land bij ons terecht kunt.
  • Wanneer gewenst kunt u al binnen één week terecht bij de notaris.
  • Wanneer gewenst nemen wij contact op met uw huurders, om deze te informeren over de overname van de woning.
  • Bij ons geldt de wettelijke regel ‘koop breekt geen huur’, huurders blijven dus beschermd.

3. Hoeveel huursubsidie krijg ik?

3. Hoeveel huursubsidie krijg ik?

De hoogte van de huurtoeslag is voor iedereen anders. De hoogte hangt namelijk van een aantal voorwaarden af. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger uw huurtoeslag. Wanneer uw inkomen te hoog is kan het zo zijn dat u helemaal geen recht heeft op huurtoeslag. Bij het inkomen wordt ook de hoogte van het inkomen van medebewoners, de toeslagpartner en een thuiswonend kind meegeteld. Een andere factor is de hoogte van de maandelijkse huur. Hoe lager de maandelijkse huur, hoe minder huurtoeslag. Hier zit echt wel een maximaal maandbedrag aan vast, wanneer u hierboven zit krijgt u helemaal geen huursubsidie.

3.1 Huursubsidie berekenen

De berekening van de huursubsidie wordt gedaan door de belastingdienst. Factoren die hierbij een rol spelen zijn dus afhankelijk van je persoonlijk omstandigheden, zoals het inkomen, de leeftijd, het huurbedrag en het eigen vermogen. Voor het berekenen van de huurtoeslag heeft de belastingdienst de volgende gegevens nodig, namelijk: geboortedatum, is er sprake van een toeslagpartner, medebewoners (als die er zijn), toetsingsinkomen van u zelf en uw toeslagpartner/medebewoners, kale huur som, extra servicekosten en de hoogte van uw eigen vermogen.

3.2 Te veel huursubsidie ontvangen

Wanneer u te veel huursubsidie hebt ontvangen dient u dit terug te betalen aan de belastingdienst. De belastingdienst stelt een vereiste dat eventuele veranderingen met betrekking tot de financiële situatie binnen 4 weken moeten worden aangegeven. Dit om te voorkomen dat te veel uitbetaald moet worden en dus geld terugbetaalt moet worden. Wanneer de belastingdienst dit op tijd weet, kan deze situatie voorkomen worden. Het te veel uitbetaalde bedrag wordt dan namelijk verrekent met de toeslagen die u in het aankomende jaar nog zal krijgen. Zo hoeft u dus later niks terug te betalen.

Is voorgaande situatie niet het geval, en dient het bedrag wel terugbetaalt te worden, dan ontvangt u een terugvorderingsbeschikking van de belastingdienst. Wanneer u het bedrag niet in één keer kan terugbetalen, krijgt u de mogelijkheid om dit in termijnen te doen. Het is wel van belang om dit zo snel mogelijk te doen, aangezien de belastingdienst maandelijks een percentage van 4 procent extra in rekening brengt. Naarmate meer tijd verstreken gaat, betaalt u dus ook een groter bedrag aan de belastingdienst.

3.3 Te weinig huursubsidie ontvangen

Wanneer u te weinig huursubsidie heeft ontvangen van de belastingdienst en u dus nog geld te goed heeft, ontvangt u dit in de meeste gevallen binnen 1 week. Deze week gaat in vanaf de datum die aangegeven staat op de berekening.

Het kan voor komen dat de belastingdienst geld inhoudt doordat u bijvoorbeeld te veel heeft ontvangen en het op deze manier wordt verrekend.

3.4 Opzeggen huursubsidie belastingdienst

Opzeggen van de huursubsidie kan gedaan worden via Mijn toeslagen. Hier kunt u wijzigingen met betrekking tot toeslagen opzeggen. U dient hierbij de datum in te vullen vanaf wanneer u de subsidie wil laten stoppen. Vervolgens worden enkele vragen gesteld met betrekking tot het opzeggen van de huurtoeslag, waarna de stopzetting verzonden kan worden. Het beëindigen van de toeslag wordt in de meeste gevallen de volgende maanden. Wanneer dit niet gebeurt en u dus een aantal maanden extra gekregen heeft, dient u dit terug te betalen aan de belastingdienst.

3.5 Huurgrens huursubsidie

Een voorwaarde voor het krijgen van huursubsidie is de hoogte van de maandelijkse huur. Het maximale huurbedrag verschilt per leeftijd. De leeftijden die onderscheiden worden zijn tussen de 18 en 23 jaar, en 23 jaar en ouder. Hoe ouder je bent, hoe hoger het maximale huurbedrag mag zijn. Huurders van 23 jaar en ouder hebben in 2022 recht op huurtoeslag toe een maximale huurprijs van €763,47. Voor huurders tussen de 18 en 23 jaar geld een maximale huurprijs van €442,46 in 2022.

4. Procedure huursubsidie

De procedure van het aanvragen ziet er dus als volgt uit: allereerst dient aangegeven te worden wat uw inkomen is, hoe groot uw eigen vermogen is, wat uw leeftijd is en welk bedrag u maandelijks betaald aan huur. Wanneer deze bedragen bekent zijn bij de belastingdienst, wordt een berekening gemaakt. Hier komt uiteindelijk een bedrag uit. Het bedrag dat hier uitkomt, is het bedrag wat u maandelijks gaat krijgen aan subsidie. Het kan ook zo zijn dat er geen bedrag uitkomt en dat u dus geen recht heeft op huurtoeslag.

4.1 Uitbetaling huursubsidie

De uitbetaling van de huursubsidie gebeurt op elke 20e dag van de maand. Wanneer de 20e dag in het weekend valt of een feestdag betreft, gebeurt dit op de eerstvolgende werkdag. De huurtoeslag ontvangt u al dezelfde dag, als dat de belastingdienst het uitbetaalt, op uw eigen rekening. Wanneer u pas later in het jaar huurtoeslag heeft aangevraagd, maar al wel eerder recht had op de toeslag, worden de voorgaande maanden waarin u hier recht op had in één keer uitbetaald. Dit gebeurt vaak voordat de volgende maand begint.

5. Uitbreiding huursubsidie

Om meer mensen te kunnen helpen aan een betaalbare (huurwoning) heeft een uitbreiding van huursubsidie plaatsgevonden. Zo worden in het middenhuursegment aanvangshuren gereguleerd. Woonruimtes die nu nog vallen in de vrije huursector, vallen op deze manier binnenkort onder gereguleerde middenhuur. De huurprijs zal bepaald gaan worden aan de hand van het puntensysteemstelsel. Dit gaat ervoor zorgen dat een eerlijke prijs voor een huurwoning aan een potentiële huurder gevraagd gaat worden. Deze prijs zal passen bij de kwaliteit van de woonruimte.

5.1 Huursubsidie zonder inkomen

Huursubsidie is juist bedoelt voor mensen die een laag inkomen hebben, geen inkomen hebben of tijdelijk geen inkomen hebben. Er is bij het recht hebben op huursubsidie alleen sprake van een maximaal inkomensgrens, niet van een minimale inkomensgrens. Huurtoeslag zal u zonder inkomen dus krijgen als tegoedkoming, om toch een dak boven uw hoofd te kunnen hebben.

5.2 Huursubsidie bijstandsuitkering

Wanneer niet voldaan worden aan de gestelde eisen van de belastingdienst om huurtoeslag te ontvangen, maar u zich bevindt in een bijstandsuitkering, is het bij sommige gemeenten mogelijk woonkostentoeslag aan te vragen. Dit kan wanneer u een uitkering heeft en de maandelijkse lasten hoger zijn als de huurgrens. De woonkostentoeslag wordt door een gemeente gegeven als een tijdelijke bijdrage voor de huurkosten. Deze vergoeding wordt voor een maximale periode van drie maanden gegeven, om zo een goedkopere woonruimte te kunnen vinden, waarvoor wel huurtoeslag ontvangen kan worden.

5.3 Huursubsidie terugwerkende kracht

Wanneer u pas later huurtoeslag heeft aangevraagd, terwijl u eigenlijk al voor een langere periode recht heeft op huurtoeslag, kunt u nog steeds huurtoeslag ontvangen voor deze periodes. In deze situatie kan huursubsidie met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Hier heb je in de meeste gevallen nog een jaar de tijd voor.

5.4 Huursubsidie toetsingsinkomen

Elk jaar wordt er door de belastingdienst een toetsingsinkomen gehouden. Dit wordt gedaan om te kijken of er een groot verschil zit tussen het vermogen ten opzichte van het voorgaande jaar. Zo kan nagegaan worden of u nog steeds recht heeft op huursubsidie, of dit bedrag verlaagt dient te worden of juist verhoogt dient te worden.

Het toetsingsinkomen hangt van het verzamelinkomen dat uitkomt bij het doen van belastingaangifte, of het belastbare inkomen wanneer u geen belastingaangifte doet. De inkomens die meetellen zijn de inkomsten verkregen door te werken, uitkeringen, eventueel pensioen, andere inkomsten zoals bijverdiensten en inkomsten die voortkomen uit het verhuren van een tweede woonruimte. Bij het toetsingsinkomen wordt het inkomen van medebewoners en de toeslagpartner ook meegeteld.

5.5 Huursubsidie uitzonderingen

Het kan voorkomen dat u een proefberekening van huurtoeslag doet bij de belastingdienst en hier uitkomt dat u geen recht heeft op toeslag, terwijl dit wel zo is. Er zijn namelijk een aantal uitzonderingen op de basisvoorwaarden, waarin u wel recht heeft op huurtoeslag. Zo kan u na scheiding recht hebben op (meer) huurtoeslag, dit geldt echter alleen wanneer er sprake is van co-ouderschap. Dit komt doordat in deze situatie kinderen voor de helft bij de moeder en voor de helft bij de vader wonen. Hierdoor kunnen beide ouders de kinderen opgeven als medebewoner, doordat de kinderen op beide adressen staan ingeschreven.

Een andere situatie is wanneer iemand op uw adres ingeschreven staat, terwijl deze er al een jaar of langer niet meer woont. In deze situatie telt deze persoon niet meer mee bij het aanvragen van huurtoeslag, waardoor u toch nog in aanmerking kan komen voor het krijgen van de subsidie. Hiervan is sprake wanneer een persoon zich bijvoorbeeld bevindt in de gevangenis, een psychiatrisch ziekenhuis of een verpleeghuis. Wordt een persoon thuis verzorgd, dan wordt deze persoon niet meegeteld voor de huursubsidie door de belastingdienst. Voorwaarden die hieraan vastzitten zijn dat de persoon in kwestie 18 jaar of ouder moet zijn, het vermogen van deze persoon maximaal €183.586 bedraagt, het gezamenlijke inkomen maximaal €49.525 bedraagt en er een indicatiebesluit aanwezig is van het Centrum van Indicatiestelling Zorg.

5.6 Huursubsidie vrije sector

In de vrije sector vallen alleen maar zelfstandige woonruimtes. Zelfstandige woonruimtes zijn woonruimtes die beschikken over een eigen toegangsdeur van de binnenkant en van de buitenkant op slot gedaan kan worden. De huishouden(s) in deze woning hebben een zelfstandige (eigen) keuken, badkamer en toilet. Voor deze woonruimtes geldt geen maximale huurgrens. Omdat de maandelijkse huurprijs of het inkomen van de huurder in de meeste gevallen te hoog is, ontvangt een persoon die een woonruimte huurt in de vrije sector, vaak geen huurtoeslag.