Huurder betaalt niet

Betaalt u huurder niet? Dit is een probleem dat flink in de papieren en kosten kan oplopen. Het is van belang om stap voor stap dit proces op te volgen, zodat u juridisch in het recht staat. Mocht u uiteindelijk toch uw woning willen verkopen om de lasten te vermijden, dan kan dat bij Huis Verkopen Met Huurder Erin. Wij zijn een landelijke inkooporganisatie van verhuurd vastgoed. Huis Verkopen Met Huurder Erin koopt alle soorten en staten woningen op, ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden of er huurdersproblemen zijn, zoals betalingsachterstand, huurdersconflicten of overlast. Indien gewenst nemen wij na mondelinge overeenkomst direct het contact over met de huurders. U bent dus niet verplicht hier de huurders over in te lichten, wanneer u geen goed contact heeft met de huurders. Ontvang binnen 8 uur een geheel kosteloos en vrijblijvend bod!

Waarom betaalt een huurder niet?

In dit geval is de huurder een wanbetaler. De huurder maakt gebruik van de woning, maar betaalt niet de huur, zoals in de huurovereenkomst is opgesteld. Een huurder kan diverse betalingsproblemen hebben bij het betalen van de huur. Het kan gaan om budgettaire redenen, zoals een ontslag, pensioen of slecht financieel beheer. Of een huurder kan een verandering hebben in de levensfase, u kunt hierbij denken aan relationele problemen. De huurder betaalde bijvoorbeeld samen met een partner. Ook kan er sprake zijn van psychosociale problemen. Deze problemen lopen uit een van gebrek aan weerbaarheid tot aan een verslaving.

Welke rechten heeft u als de huurder niet betaalt?

Het is van belang dat u meerdere malen schriftelijk een aangetekende brief verzendt. Hiermee kunt u de huurder herinneren, een huurder laten betalen door middel van een betalingsregeling en tot slot informeren over de maatregelen, zoals een incassobureau. Wellicht dat de huurder naar aanleiding van de brieven de huur alsnog overmaakt. De brieven zijn een oplossing om de goede relatie tussen huurder en verhuurder te behouden. Indien de huurder niet betaalt, kunt u een dagvaardingsproces beginnen. Als verhuurder heeft u de mogelijk om de huurovereenkomst in het beginsel te ontbinden. Heeft u schade door het niet betalen van de huur door de huurder? Dan kunt u schadevergoeding eisen. U kunt dit recht afdwingen bij een rechter.

Welke brieven dienen er verstuurd te worden?

U kunt als verhuurder allereerst een betalingsherinnering verzenden. De huurder ontvangt deze als er niet wordt voldaan aan de afgesproken betalingstermijn. Dit is verplicht voordat u een veertiendagenbrief, ook wel WIK genoemd, verstuurd.

Voorbeeld betalingsherinnering:

Adres afzender

Adres ontvanger

Plaats, datum

Onderwerp

 

Aanhef

 

Uit onze administratie is gebleken u onderstaande vordering nog niet heeft voldaan.

(Factuurnummer) (factuurdatum) (vervaldatum) (bedrag) (rente) (totaalbedrag)

Mogelijk is het aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u daarom het bedrag (bedrag) binnen vijf werkdagen na dagtekening van deze brief te voldoen op ons rekeningnummer (rekeningnummer) t.n.v. (naam rekeninghouder) te (plaats).

Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

(Naam) (handtekening)

Bij betalingsproblemen kunt u een betalingsregeling treffen met u huurder, dit kan door middel van een aangetekende brief. De brief biedt een tijdelijke oplossing om de huurder gespreid te laten betalen.

Voorbeeld betalingsregeling:

Adres afzender

Adres ontvanger

Plaats, datum

Onderwerp

 

Aanhef

 

Op (datum) bespraken wij een betalingsregeling ter aflossing van het openstaande bedrag van (bedrag). Hierbij bevestigen wij de volgende betalingsregeling.

  1. (Datum vervaldatum) (Termijnbedrag)
  2. (Datum vervaldatum) (Termijnbedrag)
  3. (Datum vervaldatum) (Termijnbedrag)

…                                               (Totaal)

 

U betaalt de volgende genoemde bedragen over naar rekening (rekeningnummer) t.n.v. (naam rekeninghouder) onder vermelding van ‘betalingsregeling (naam bedrijf)’.

Indien u een van de termijn bedragen niet tijdig wordt betaald, komt de betalingsregeling te vervallen. Wij zijn dan genoodzaakt tot het nemen van verdere juridische maatregelen om onze vorderingen te incasseren, met voor u alle kosten van dien.

Wij gaan ervan uit dat u het niet zover hoeft te laten komen en zien u aflossing tijdig tegemoet. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben schroom niet om contact op te nemen.

 

Met vriendelijke groet,

(Naam) (handtekening)

Bent u op het moment dat de huurder niet de betalingsherinnering en betalingsregeling betaald? Dan dient u een zogeheten WIK-brief te versturen. Deze brief moet juridisch gezien aan de juiste eisen voldoen en wettelijk strikt zijn, zodat deze geldig is.

Voorbeeld WIK-brief:

Adres afzender

Adres ontvanger

Plaats, datum

Onderwerp

 

Ondanks onze betalingsverzoeken zijn de onderstaande facturen nog niet voldaan. Door niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen te betalen, ben u in verzuim. Middels deze brief verzoeken wij u alsnog de navolgende vordering te voldoen. Wij verzoeken u daarom het bedrag (bedrag) binnen 14 werkdagen na dagtekening van deze brief te voldoen op ons rekeningnummer (rekeningnummer) t.n.v. (naam rekeninghouder) te (plaats).

(Factuurnummer) (factuurdatum) (vervaldatum) (bedrag)

Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. Als u niet binnen de genoemde termijn van 14 dagen betaalt, zijn wij genoodzaakt de invordering over te dragen aan een incassobureau. In dat geval kunnen de hierboven genoemden buitenrechtelijke kosten worden verhoogd en rente worden gebracht. De hoogte van de incassokosten is in dit geval (bedrag).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben schroom niet om contact op te nemen.

 

Hoogachtend,

(naam) (handtekening)